Organisatiebreed goed gekleed!
Kayser

Verkoop voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Kayser Bedrijfskleding (KB).

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
De algemene verkoopvoorwaarden van KB zijn van toepassing op alle offertes van KB en op alle met KB gesloten transacties.

1.2
De koper wordt geacht door het plaatsen van een order bekend en volledig akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van KB. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van de koper slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van KB. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene verkoop- voorwaarden van KB.

Artikel 2 Offertes

De offertes van KB zijn vrijblijvend en kunnen door KB worden herroepen, ook indien de offertes een termijn voor aanvaarding bevatten. De door KB uitgebrachte offertes zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

Artikel 3 Leveringen

3.1
Tenzij anders is vermeld en/of overeengekomen, neemt KB ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichtingen op zich en geeft niet-tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de gesloten koopovereenkomst.

3.2
Bij bestelde aantallen kan n.a.v. speciale producties en/of bewerkingen Kayser Bedrijfskleding zich beroepen op een afwijking van maximaal 10% waarbij aanvulling van tekort niet mogelijk is en overschot afgenomen dient te worden.

Artikel 4 Risico-overgang

Alle goederen door KB geleverd reizen voor rekening en risico van de koper, tenzij hiervan door KB uitdrukkelijk wordt afgeweken. De verzendkosten binnen Nederland worden niet in rekening gebracht indien het orderbedrag excl.BTW > 300 Euro bedraagt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1
Het eigendom van de door KB aan de koper afgeleverde zaken gaat pas op de koper over, als deze alles heeft voldaan, hetgeen KB uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de koper en in dat kader verrichte leveringen, diensten en/of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.

5.2
De koper is nimmer bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Tevens zal de koper aan eventuele beslagleggers en derden die rechten pretenderen op deze goederen melding maken van het eigendoms- recht van KB.

Artikel 6 Betaling

6.1
Betalingen van facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Indien binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de koper onmiddellijk in verzuim. Vanaf dat moment is de koper een rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte daarvan dat de koper met betaling in gebreke blijft. Deze rente bedraagt 1,25% van de factuurbedragen per maand.

6.2
Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door KB zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de als dan over- eengekomen termijn geldt het gestelde in lid 1 van dit artikel.

6.3
De koper is nimmer gerechtigd bij betaling een betalingskorting op het factuurbedrag in mindering te brengen.

6.4
Reclames geven geen recht op uitstel van betaling.

6.5
KB is bevoegd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren mits uitdrukkelijk schriftelijk anders door KB is overeen gekomen. De koper is ver- plicht de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

6.6
Behalve de factuurbedragen en rente is wederpartij alle gerechtelijke kosten verschuldigd die door de wanbetaling zijn ontstaan. De buitengerechte- lijke incassokosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de vordering, met een minimum van 125 Euro.

Artikel 7 Klachten

7.1
De koper wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd, indien zijn reclame niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk door KB is ont- vangen. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren en finish, technisch onvermijdelijk of naar gebruik of gewoonten toelaatbaar, kunnen geen grond opleveren voor klachten. Alleen klachten die direct verband houden met het juiste gebruik van de geleverde goederen zijn ontvankelijk.

7.2
De koper heeft nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij KB hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. De zending wordt dan door KB voor risico en rekening van de koper ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.

7.3
In geval van geschil zal uitsluitend een test door T.N.O of CenTexBel als richtlijn worden aangehouden.

Artikel 8 Overmacht

8.1
Indien de fabrikant respectievelijk de leverancier van wie KB de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor KB als overmacht. KB is hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper. De koper heeft in dit geval niet het recht de overeenkomst te annuleren.

8.2
In geval van overmacht is KB haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd in duur te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper ons dit schriftelijk verzoekt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek van onze keuze mededeling doen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1
Daar waar aantoonbaar is dat KB aansprakelijk is voor gebreken aan geleverde goederen, kunnen wij naar eigen inzicht goederen terugnemen, vervangen of repareren. Behoudens de door KB gesloten aansprakelijkheidsverzekering is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken. KB is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de koper, die het rechtstreeks en aansluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komen de schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moet de volgende beperking in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade, door welke oorzaak ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; de door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door ons te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.

Artikel 10 Verwerking persoonsgegevens

10.1
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.2
Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 11 Verwerkersovereenkomst

11.1
Voor alle afgenomen diensten bij KB, geldt voor de betrokken klanten de Verwerkersovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

11.2
De Verwerkersovereenkomst kan opgevraagd worden bij KB per telefoon, e-mail of regulier post; of gedownload worden vanaf onze website.

11.3
KB behoudt zich het recht voor deze overeenkomsten te wijzigen of aan te vullen.

11.4
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van KB of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

11.5
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op onze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Getekend: Enschede, 18 oktober 2019
Dhr. P. ten Asbroek Mevr. I. ten Asbroek – Kayser
Kayser Bedrijfskleding

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt ons altijd even bellen. Of maak een afspraak in onze showroom. De koffie staat klaar!